Regulamin

Regulamin i warunki

Regulamin usługi do zamieszczania anonsów na stronie personalizowaneanonse.pl

I. Definicje

Administrator – podmiot zarządzający Serwisem w celu umożliwienia świadczenia przez Usługodawcę Usługi oraz Dodatkowych Funkcji Serwisu, tj.  Personalizowane Anonse pod adresem https://personalizowaneanonse.pl/

Usługa/Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca w szczególności na umożliwieniu złożenia za pośrednictwem Serwisu anonsu lub kondolencji, świadczona w ramach Serwisu;

Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w Serwisie;

Serwis – serwis internetowy, w ramach którego jest świadczona Usługa, dostępny pod adresem: https://personalizowaneanonse.pl/;

Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, za pośrednictwem Serwisu;

Anonse Rodzinne / Kondolencje – wiadomość tekstowa, z opcjonalnie zamieszczanym zdjęciem lub zdjęciami, zamieszczana przez Usługobiorcę w Serwisie;

Formularz – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, którego wypełnienie pozwala skorzystać z Usługi;

Usługodawca – Personalizowane Anonse

Usługobiorca – podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę lub zmierzający do zawarcia Umowy;

Osoba trzecia – osoba nie będąca Usługodawcą, osobą zmarłą, której dotyczą Kondolencje, ani Usługobiorcą;

Weryfikacja – czynności podejmowane przez Usługodawcę polegające na zweryfikowaniu tożsamości Usługobiorcy, konieczne dla opublikowania Kondolencji. Weryfikacja odbywa się za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę chcącego skorzystać z Usługi. Weryfikacja może zostać również przeprowadzona przy pomocy portalu FACEBOOK (pod warunkiem posiadania konta na tym portalu społecznościowym) albo konta GOOGLE.

Dodatkowe Odpłatne Funkcje Serwisu – dodatkowe usługi świadczone odpłatnie drogą elektroniczną, dostępne dla Zamawiających Online, obejmujące personalizacje graficzną, Pokazy Slajdów, Filmy video lub Wyróżnienie Anonsu.

Wyróżnienie Anonsu  – Specjalna wersja strony Anonsu / Nekrologu lub Kondolencjami wzbogacona o dodatkowe elementy graficzne zamówiona przez Zamawiającego online.

Film Video – wpis Zamawiającego online, polegający na umieszczeniu na stronie, na której jest wyświetlany Anonse lub Kondolencje utworu audiowizualnego wraz z tytułem filmu oraz imieniem i nazwiskiem Zamawiającego online.

Kod – unikalna kombinacja cyfr lub liter lub innych znaków przydzielana przez Usługodawcę Zamawiającym, celem umożliwienia im dostępu do Konta.

Komentarz – krótka wypowiedź dodawana do Anonsu, Nekrologu lub Kondolencji przez Użytkownika

Anonse Rodzinne – dodawanie personalizowanych wiadomości, aby uczcić specjalną okazję, dawać zdjęcie/film do dowolnego powiadomienia i przeglądać poprzednie wiadomości w serwisie.

Kondolencje – wyrazy współczucia przekazywane osobie lub osobom związanym z osobą zmarłą lub wyrazy żalu z powodu śmierci lub rocznicy śmierci osoby zmarłej, podane do publicznej wiadomości na łamach dzienników lub czasopism wydawanych przez Usługodawcę oraz w ramach Serwisu lub tylko w ramach Serwisu.

Nekrolog – zawiadomienie o śmierci lub rocznicy śmierci, które oprócz tekstu może zawierać także zdjęcie osoby zmarłej, podane do publicznej wiadomości na łamach dzienników lub czasopism wydawanych przez Usługodawcę oraz w ramach Serwisu.

Osoby Najbliższe – osoby najbliższe zmarłego, tj.: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) oraz rodzeństwo.

Pokaz Slajdów – wpis Zamawiającego online, polegający na umieszczeniu na stronie, na której jest wyświetlany Nekrolog lub Kondolencje zestawu kolejno wyświetlanych slajdów wraz z tytułem pokazu oraz imieniem i nazwiskiem Zamawiającego online.

Usługa online – świadczona przez Usługodawcę usługa, polegająca na publikowaniu Anonsów Rodzinnych i Kondolencji przez Zamawiających online. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu wszystkie postanowienia dotyczące Usługi stosuje się również do Usługi online.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędąca Zamawiającym, korzystająca z Serwisu.

Zamawiający online – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która działając jako Użytkownik zamówiła za pośrednictwem Serwisu publikację Nekrologu lub Kondolencji wyłącznie w ramach Serwisu lub korzysta z Dodatkowych Funkcji Serwisu lub Dodatkowych Płatnych Funkcji Serwisu. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu wszystkie postanowienia dotyczące Zamawiających stosuje się również do Zamawiającego online.

Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;

Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna.

II. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
  2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w dowolny sposób utrwalona przez Usługobiorcę.
  3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi objętej Regulaminem przez Usługobiorcę jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
  4. Usługobiorca powinien korzystać z Serwisu z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym oraz treści mogących wprowadzić w błąd.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, jak również za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

III. Usługa

1. Usługa polega na umieszczaniu przez Usługodawcę we współpracy z Administratorem na łamach Serwisu Anonsów Rodzinnych Nekrologów lub Kondolencji, na podstawie Umowy zawartej z Zamawiającym, zgodnie z postanowieniami pkt IV Regulaminu.

2. Anonse Rodzinne, Nekrologi i Kondolencje, będą umieszczone na łamach Serwisu przez okres obowiązywania Umowy.

3. Anonse Rodzinne, Nekrologi i Kondolencje muszą zawierać informacje prawdziwe. Podanie informacji nieprawdziwych w treści Nekrologu lub Kondolencji spowoduje natychmiastowe usunięcie Nekrologu lub Kondolencji z Serwisu oraz będzie skutkowało powstaniem odpowiedzialności po stronie Zamawiającego.

4. Nekrologi i Kondolencje muszą być utrzymane w odpowiedniej konwencji i stylistyce. W szczególności Nekrologi i Kondolencje nie mogą zawierać określeń obraźliwych, naruszających czyjekolwiek dobra osobiste, lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub z dobrymi obyczajami.

5. Publikacja Anonsu Rodzinnego, Nekrologów i Kondolencji na łamach Serwisu będzie polegała na wyborze przez Zamawiającego odpowiedniego szablonu spośród szablonów zaproponowanych przez Administratora. W tak wybranym szablonie będzie umieszczana treść Anonsu, Nekrologu lub Kondolencji, określona przez Zamawiającego.

6. Zamawiający Spersonalizowany Anons Rodzinny, Nekrolog, w ramach obsługi Konta będzie miał możliwość usuwania Komentarzy, Pokazów Slajdów, Filmów Video, które zostały dodane do Anonsu, Nekrologu Zamawiającego. Użytkownicy lub Zamawiający online, którzy dodali usunięte, Komentarze, Animowane emoji, Pokazy Slajdów lub Filmy Video nie mają żadnych roszczeń względem Usługodawcy ani względem Zamawiającego Nekrolog z tytułu usunięcia danego elementu.

7. Zamawiający Anons Rodzinny, Nekrolog, w ramach obsługi Konta będzie miał możliwość usunięcia Kondolencji dotyczących osoby zmarłej, której dotyczy jego Nekrolog, w razie stwierdzenia niezgodności treści Kondolencji z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności w razie naruszenia przez Zamawiającego Kondolencje dóbr osobistych takich jak prawo do kultu osoby zmarłej lub prawo do prywatności. Skorzystanie przez Zamawiającego Nekrolog z tego prawa powoduje wygaśnięcie umowy między Usługodawcą a Zamawiającym Kondolencje, które zostały usunięte.

8. Zamawiający Kondolencje, którego Kondolencje zostaną usunięte w trybie powyższego ust. 9 będzie mógł kierować ewentualne roszczenia wynikające z usunięcia Kondolencji (w tym roszczenia wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) tylko do Zamawiającego Nekrolog, który Kondolencje te usunął. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego Kondolencje, którego Kondolencje zostały usunięte w w/w trybie.

9. Zamawiający Anonse Rodzinne, Kondolencje musi przy zawarciu Umowy wskazać, którego Nekrologu konkretne Kondolencje dotyczą. W takiej sytuacji Kondolencje zostaną przypisane do Nekrologu i będą wyświetlane wraz z Nekrologiem, w tym samym widoku strony internetowej. Zamawiający Nekrolog, który nie zechce by dane Kondolencje zostały przypisane do jego Nekrologu będzie miał możliwość wyłączenia widoku Kondolencji w ramach strony, na której wyświetlany jest Nekrolog.

IV. Umowa z Zamawiającym

1. Opublikowanie Nekrologu lub Kondolencji w Serwisie następuje na podstawie umowy zawieranej przez Zamawiającego z Usługodawcą w Biurze Ogłoszeń, zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych oraz niniejszego Regulaminu.

2. Zamawiający Nekrolog zobowiązany jest do przedstawienia we właściwym Biurze Ogłoszeń dokumentacji stwierdzającej zgon osoby, której Nekrolog dotyczy oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość Zamawiającego.

3. Zamawiający Kondolencje zobowiązany jest do przedstawienia we właściwym Biurze Ogłoszeń dokumentu stwierdzającego tożsamość Zamawiającego.

4. Poprzez zawarcie Umowy Zamawiający oświadcza, iż:

a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania;

b. wyraża zgodę na publikację w ramach Serwisu Nekrologu lub Kondolencji zamówionych przez niego;

c. wszelkie podane przez niego w Nekrologu lub Kondolencjach dane, w tym w szczególności dane osoby zmarłej są prawdziwe i nie dotyczą osoby żyjącej;

d. umieszczenie w Serwisie Nekrologu (w tym także wizerunku osoby zmarłej) lub Kondolencji nastąpiło zgodnie z prawem oraz zgodnie z wolą Osób Najbliższych zmarłego;

e. wszelkie treści umieszczane przez niego w Serwisie (nie wyłączając zdjęć oraz czyichkolwiek danych osobowych) są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, w szczególności takich jak dobra osobiste, inne prawa osobiste, prawa majątkowe, prawa autorskie;

f. uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody niezbędne dla publikacji danych lub wizerunku osoby zmarłej;

g. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przy zawarciu Umowy adres poczty elektronicznej wszelkich informacji od Usługodawcy i Administratora związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dotyczących planowanych przerw w jego działaniu, modyfikacji jego funkcjonalności lub kwestii związanych z przestrzeganiem postanowień Regulaminu;

h. został poinformowany, że działalność Serwisu może wymagać zainstalowania w urządzeniu zapewniającym mu dostęp do Internetu oprogramowania takiego jak np. pliki cookie i wyraża zgodę na ich instalację;

i. jeżeli okazałoby się, że którekolwiek z oświadczeń złożonych w trakcie zawarcia Umowy jest niezgodne z prawdą dołoży wszelkich starań (nie wyłączając udziału w procesie), by Usługodawca nie poniósł z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeżeli jednak Usługodawca poniósłby jakąkolwiek odpowiedzialność z powodu złożenia przez Zamawiającego nieprawdziwych oświadczeń, Zamawiający będzie zobowiązany do zwrotu Usługodawcy wszelkich wydatków jakie ten poniósł w związku ze złożeniem przez Zamawiającego nieprawdziwych oświadczeń (w szczególności: kosztów odszkodowań i zadośćuczynień, kosztów pomocy prawnej itp.).

5. Usługa jest świadczona odpłatnie, przy czym cena za umieszczenie Nekrologu lub Kondolencji w ramach Serwisu wliczona jest w cenę publikacji Nekrologu lub Kondolencji w dzienniku lub czasopiśmie wydawanym przez Usługodawcę. Cena jest ustalana zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych.

6. Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy, liczonych od momentu opublikowania Nekrologu lub Kondolencji na łamach dzienniku lub czasopisma wydawanego przez Usługodawcę.

IV.1. Umowa z Zamawiającym online

1. Opublikowanie Nekrologu lub Kondolencji wyłącznie w Serwisie następuje na podstawie umowy zawieranej przez Zamawiającego z Usługodawcą za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu funkcjonalności Serwisu, zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych oraz niniejszego Regulaminu.

2. Skorzystanie z Usługi online wymaga wcześniejszego dokonania procedury Rejestracji przez Użytkownika.

3. Publikacja Nekrologu lub Kondolencji wyłącznie w Serwisie jest odpłatne. Cena jest ustalana zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych.

4. Postanowienie pkt. IV ust. 4, ust. 6 stosuje się odpowiednio również do Zamawiających online. Postanowień pkt IV ust. 2,3, 5 nie stosuje się. W pozostałym zakresie postanowienia niniejszego pkt IV1 mają zastosowanie z pierwszeństwem przed pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

5. Opublikowanie Wirtualnej Animowanej Świeczki, Pokazu Slajdów, Filmu Video lub Wyróżnienia Anonsu Premium w Serwisie następuje na podstawie umowy zawieranej przez Zamawiającego z Usługodawcą za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu funkcjonalności Serwisu, zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych oraz niniejszego Regulaminu.

6. Usługa online jest świadczona odpłatnie. Cena za skorzystanie z Usługi online umieszczona jest każdorazowo na stronach Serwisu. Umieszczona na stronach Serwisu cena jest ceną obowiązującej do jej zmiany poprzez wprowadzenie nowej ceny. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany ceny w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny nie ma zastosowania do zamówień złożonych przed zamieszczeniem zmienionej ceny na łamach Serwisu.

7. Płatność ceny za Usługi online możliwa jest wyłącznie przy wykorzystaniu z elektronicznego systemu płatności PayPal, zgodnie z zasadami i warunkami obowiązującymi dla tego systemu.

8. Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Usługodawcy stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Jeżeli Zamawiający żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie odstąpi skutecznie od takiej umowy, zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której odstąpił skutecznie od umowy.

V. Umowa z Użytkownikiem

1. Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez formularz.

2. Na podstawie Umowy z Użytkownikiem Usługodawca będzie świadczył usługę elektroniczną w postaci dostępu do Serwisu oraz założenia i prowadzenia Konta Użytkownika w ramach Serwisu. W ramach dostępu do Serwisu Użytkownik będzie mógł korzystać tylko z funkcji Serwisu, które zostały wyraźnie określone w Regulaminie jako dostępne dla Użytkownika.

3. Użytkownik nie może publikować Anonse Rodzinne, Kondolencji i Nekrologów inaczej niż na zasadach określonych w pkt. III, IV lub IV1.

4. W ramach Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny w sposób zgodny z prawdą.

5. Usługodawcy będzie przysługiwało prawo weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. Weryfikacja ta może polegać między innymi na przesłaniu na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomości potwierdzającej Rejestrację.

6.Użytkownik, poprzez zakończenie procedury Rejestracji, oświadcza, iż:

a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania;

b. wszelkie podane przez niego dane, w tym w szczególności dane osoby zmarłej są prawdziwe i nie dotyczą osoby żyjącej;

c. umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści dotyczących osoby zmarłej (w tym jej wizerunku) nastąpiło zgodnie z prawem oraz zgodnie z wolą Osób Najbliższych zmarłego;

d. wszelkie treści umieszczane przez niego w Serwisie (nie wyłączając zdjęć oraz czyichkolwiek danych osobowych) są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, w szczególności takich jak dobra osobiste, inne prawa osobiste, prawa majątkowe, prawa autorskie;

e. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej wszelkich informacji od Usługodawcy i Administratora związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dotyczących planowanych przerw w jego działaniu, modyfikacji jego funkcjonalności lub kwestii związanych z przestrzeganiem postanowień Regulaminu;

f. został poinformowany, że działalność Serwisu może wymagać zainstalowania w urządzeniu zapewniającym mu dostęp do Internetu oprogramowania takiego jak np. pliki cookie i wyraża zgodę na ich instalację;

g. jeżeli okazałoby się, że którekolwiek z oświadczeń złożonych w trakcie zawarcia Umowy jest niezgodne z prawdą dołoży wszelkich starań (nie wyłączając udziału w procesie), by Administrator nie poniósł z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeżeli jednak Administrator poniósłby jakąkolwiek odpowiedzialność z powodu złożenia przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Usługodawcy wszelkich wydatków jakie ten poniósł w związku ze złożeniem przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń (w szczególności: kosztów odszkodowań i zadośćuczynień, kosztów pomocy prawnej itp.).

7. Umowa z Użytkownikiem jest nieodpłatna.

8. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili utworzenia przez Administratora Konta Użytkownika.

9. Do umów dotyczących usług świadczonych Użytkownikom, którzy nie przeszli procedury Rejestracji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego punktu.

VI. Dodatkowe Funkcje Serwisu

1. W ramach Serwisu możliwe jest dodawanie do zamieszczonych już Nekrologów i Kondolencji Wirtualnych Świeczek. Wirtualna Świeczka jest usługą polegającą na zamieszczeniu grafiki przedstawiającej znicz wraz z imieniem i nazwiskiem osoby ją dodającej na stronie internetowej, na której wyświetlany jest Nekrolog lub Kondolencje. Wirtualna Świeczka może być dodana przez każdego, w tym także przez Użytkownika, który nie przeszedł Rejestracji. W takim przypadku umowę z Użytkownikiem uważa się za zawartą i wykonaną w chwili umieszczenia Wirtualnej Świeczki w Serwisie.

2. W ramach Serwisu możliwe jest dodawanie do zamieszczonych już Anonsów, Nekrologów i Kondolencji Wirtualnych Animowanych Emoji, Pokazów Slajdów, Filmów Video lub Wyróżnienia Anonsu Premium. Wymienione funkcji serwisu podlegają opłacie, zgodnie zasadami par. IV, , pkt 2,5,6.

3. W razie naruszenia postanowień Regulaminu przez osobę umieszczającą Emojis, Pokaz Slajdów lub Film Video zostanie ona usunięta przez Administratora.

4. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia Emoji, Wirtualnej Animowanej Świeczki, Pokazu Slajdów lub Filmu Video umieszczonej na stronie internetowej wyświetlającej zamówiony przez niego Nekrolog lub Kondolencje. Użytkownikowi, który dodał Wirtualną Świeczkę, Wirtualną Animowaną Świeczkę, Pokaz Slajdów lub Film Video, które następnie zostaną usunięte, nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu ani przeciwko Usługodawcy.

5. Komentarze mogą służyć tylko wsparciu bliskich zmarłego lub wyrażeniu żalu i smutku z powodu śmierci danej osoby. Komentarze służące innym celom lub w inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności jego pkt VII będą niezwłocznie usuwane przez Administratora.

6. Komentarze będą mogły być również usunięte przez Zamawiającego w ramach obsługi Konta także z przyczyn innych, niż te wskazane w ust. 5 powyżej. Użytkownikowi, który dodał Komentarz, który następnie został usunięty, nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu ani przeciwko Usługodawcy.

7. Wirtualne Świeczki, Wirtualne animowane Świeczki, Filmy Video, Pokazy Slajdów oraz Komentarze będą wyświetlane w Serwisie najpóźniej do chwili, w której Nekrolog lub Kondolencje, których dotyczą przestaną być wyświetlane.

VII. Obowiązki Użytkownika i Zamawiającego

1. Krewni i powinowaci zmarłych osób mają prawo do ochrony ich dóbr osobistych w zakresie pamięci po zmarłym, czci zmarłego, jak również dobrego imienia zmarłego. Naruszenie tych praw jest niezgodne z niniejszym Regulaminem i będzie skutkowało zastosowaniem wobec osób dokonujących naruszeń sankcji odpowiadających przypadkom naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Podstawowym obowiązkiem Użytkownika i Zamawiającego jest zachowanie powagi i szacunku koniecznych ze względu na istotę Serwisu i treści w nim zawartych. Treści umieszczane przez Użytkownika lub Zamawiającego w ramach Serwisu nie mogą w szczególności:

a. naruszać czyichkolwiek dóbr osobistych, w tym dobra osobistego jakim jest prawo do kultu osoby zmarłej;

b. zawierać stwierdzeń naruszających czyjekolwiek uczucia religijne;

c. zawierać stwierdzeń niezgodnych z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności stwierdzeń niezgodnych z charakterem Serwisu, jako portalu internetowego przeznaczonego do publikacji Nekrologów i Kondolencji;

d. wprowadzać w błąd co do tożsamości osoby zmarłej;

e. zawierać materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych materiałów mających służyć zachęceniu do nabycia jakiekolwiek produktu lub skorzystania z jakiejkolwiek usługi.

3. Podstawowym obowiązkiem Użytkownika i Zamawiającego jest przestrzeganie postanowień Regulaminu.

4. Jeżeli opłata za świadczenie przez Usługodawcę Usługi miałaby być pobierana okresowo obowiązkiem Zamawiającego jest terminowa spłata wszystkich części świadczenia. Nieterminowa zapłata którejkolwiek z części świadczenia będzie oznaczała naruszenie Regulaminu.

5. Użytkownik i Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie może zamieszczać treści lub innych materiałów sprzecznych z prawem.

6. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby doprowadzić do zaprzestania, wstrzymania, ograniczenia, spowolnienia lub innego utrudnienia działalności Serwisu. Zakazane jest również dokonywanie modyfikacji w kodzie źródłowym Serwisu.

7. Wszelkie treści sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, bez względu na formę ich umieszczenia w Serwisie, zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.

8. Zamawiającemu nie wolno udostępniać osobom trzecim Kodu, a Użytkownikowi nie wolno udostępniać osobom trzecim loginu i hasła pozwalających na dostęp do jego Konta, gdyż wszelkie działania osób trzecich w ramach uzyskanego w ten sposób dostępu do Konta będą traktowane jak działania odpowiedniego Zamawiającego lub Użytkownika. Zamawiającemu lub Użytkownikowi nie będą przysługiwały względem Usługodawcy żadne roszczenia wynikające lub związane z faktem podania hasła, loginu lub Kodu osobie trzeciej.

9. Obowiązkiem Użytkownika i Zamawiającego jest w miarę możliwości niezwłoczne zawiadomienie Usługodawcy i Administratora o zauważonym naruszeniu postanowień Regulaminu.

VIII. Odpowiedzialność Administratora i Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiających i Użytkowników za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz zaprzestanie jego działania wywołane nieprzewidywalnym zdarzeniem losowym, wojną, działaniem organów państwa lub samorządu terytorialnego, katastrofami naturalnymi.

2. Ewentualna odpowiedzialność, którą Usługodawca mógłby ponieść względem Zamawiającego za przerwę lub zaprzestanie funkcjonowania Serwisu, będzie ograniczona do kwoty stanowiącej część ceny publikacji Nekrologu lub Kondolencji w dzienniku lub czasopiśmie wydawanym przez Usługodawcę, odpowiadającą okresowi, przez który Serwis nie funkcjonował. Postanowienia zdań poprzednich nie dotyczą konsumentów.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Zamawiających i Użytkowników.

4. W przypadku, gdy przeciwko Usługodawcy zostaną wysunięte jakiekolwiek roszczenia (w tym w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych), które mogą być wynikiem sprzecznego z prawem, sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub sprzecznego z postanowieniami Regulaminu postępowania Zamawiających lub Użytkowników, odpowiedni Zamawiający lub Użytkownicy są zobowiązani do podjęcia wszelkich starań, by Usługodawca nie poniósł odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń.

5. Jeżeli starania, o których mowa powyżej nie przyniosą rezultatów lub nie zostaną podjęte, Usługodawcy będzie przysługiwało wobec odpowiednich Zamawiających lub Użytkowników roszczenie o zwrot wszelkich wydatków (w tym kwot zapłaconego odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz kosztów pomocy prawnej) poniesionych przez Usługodawcę w związku z bezprawnym działaniem Zamawiającego lub Użytkownika.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, błędu we wprowadzonych danych (w tym w treści Nekrologu lub Kondolencji) lub naruszenia Regulaminu, których Zamawiający nie jest w stanie usunąć we własnym zakresie, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej

2. Usługodawca w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) dokona oceny zgłoszenia, po czym w razie stwierdzenia jego zasadności podejmie odpowiednie kroki celem naprawy Serwisu, usunięcia błędu lub usunięcia naruszenia Regulaminu. Jeżeli we wskazanym terminie nie będzie możliwa naprawa Serwisu, usunięcie błędu lub naruszenia Regulaminu Usługodawca prześle Zamawiającemu wiadomość pocztą elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, przyczynę niemożności usunięcia zgłaszanego zdarzenia oraz przewidywany termin jego usunięcia.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z Zamawiającym w sytuacji, gdy błąd w treści Nekrologu lub Kondolencji mógł być poprawiony przez Zamawiającego w ramach obsługi Konta.

4. Do postępowania reklamacyjnego zgłaszanego przez Użytkowników stosuje się odpowiednio ust. 1 i 2 powyżej.

X. Warunki techniczne.

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest możliwość skorzystania przez Zamawiającego lub Użytkownika z urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, akceptującej pliki typu cookies oraz osobiste konto poczty elektronicznej.

XI. Zakończenie Umowy

1. Umowa z Zamawiającym wygasa w chwili upływu terminu, na jaki została zawarta.

2. Umowa z Zamawiającym może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie poprzez usunięcie Konta. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w tym trybie nie powoduje obowiązku zwrotu przez Usługodawcę żadnej kwoty ani jej części, która została uiszczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych. W takim przypadku wszelkie zobowiązania Usługodawcy uważa się za wykonane w całości w sposób prawidłowy.

3. Umowa z Zamawiającym może być rozwiązana przez Usługodawcę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. W razie rozwiązania Umowy z Zamawiającym w tym trybie Usługodawca zwróci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą kwocie już uiszczonej przez Zamawiającego a należnej za okres od chwili rozwiązania Umowy do chwili, w której wygasłaby wskutek upływu okresu na jaki została zawarta.

4. W razie naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności postanowień pkt VII ust. 1-5 Usługodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym czasie. Rozwiązanie Umowy z Zamawiającym w tym trybie nie powoduje obowiązku zwrotu przez Usługodawcę całości lub części opłaty uiszczonej za Usługę

5. Rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem może zostać dokonane w każdym czasie zarówno przez Użytkownika jak i przez Usługodawcę. Rozwiązanie Umowy polega w tym wypadku na usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu.

6. Rozwiązanie Umowy pozostaje bez wpływu na roszczenia, które Usługodawca mógłby mieć wobec Zamawiającego lub Użytkownika z tytułu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Wszelkie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy powinny być przesyłane na wskazany niżej adres Usługodawcy.

XIII. Postanowienia Końcowe

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z ich akceptacją.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.