Polityką Plików Cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies a także RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Portal Personalizowane Anonse dalej w treści – Portal.
2. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również partnerzy Portalu

JAKIE ZBIERAMY DANE

1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w Portalu. W tym w szczególności poprzez założenie schowka, dodanie ogłoszenia, złożenie reklamacji, kontakt z portalem reklamowym etc.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Do realizacji ogłoszenia niezbędne jest podanie numeru telefonu. Brak zgody na przetwarzanie uniemożliwia publikację ogłoszenia. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
Świadczenia usług droga elektroniczną.
Rejestracji schowka użytkownika.
Zamieszczenia ogłoszenia.
Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
Dokonywania płatności związanych z promocją ogłoszeń i reklam.
Wystawiania dokumentów księgowych.
Kontaktu z Portalem
Obsługi zgłoszeń.
Przyjmowania sugestii.
Rozpatrywania reklamacji.
Rozwiązywania problemów technicznych.
Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.
Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez telefon lub e-mail.
2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Portalu dane osobowe są przetwarzane również w celu:
Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
Archiwizacji danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Portal oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Portalu odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
4. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Portalu udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

1. Każdy użytkownik ma prawo do:
Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
Usunięcia danych.
Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać je w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
Drogą elektroniczną na adres: [email protected]
3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
4. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 50zł.
5. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
6. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
7. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

E-mail: [email protected]

ORGAN NADZORCZY I SKARGI
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

RODO

Drogi Użytkowniku:

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z Portalu Anonse.com. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk „Przejdź do serwisu” lub „X”), wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.
Stosowanie plików cookies i innych technologii
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
  • Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
  • Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z Portalu.

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Administratorem tych danych jest Portal personalizowaneanonse.pl. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail: [email protected]

Wykorzystywanie Twoich informacji przez naszych partnerów
Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów do celów statystycznych.
Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk „Przejdź do serwisu” lub „X”). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.

Twoje prawa
Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.
Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności, w ramach której będziesz mógł udzielić, odwołać zgodę lub w inny sposób zarządzać ustawieniami prywatności.